Tilbage til forsiden

SKRAA FOR DET HERLIGE EENFOLDIGE DANSKE LURENDREJER LAUG UDI BRØRUP BY.

ANNO DOMMINIJ 1971

Then mandag i sidste quarter udi augusti, waar denne effterskreffne skraa lest och sambthøckt aff laugssens brødre udi dett herrlige eenfoldige lurendrejerlaugh udi Brørup By.

Och daa blef udneffndt laugssens brødre, att skulle beraadsla dennem, om samme skraa skulle bliffue, wedt sine ordh, puncter och artickler, som dendt nu skreffuiet och forklarett er. Och daa adspurde laugsens brødre adt, om de will fuldkommelig sambtÿcke medt dennom huadt de sagde om samme skraa. Och sagde att samme skraa, wedt sÿnn fuldmacht at bliffue, medt alle sÿne ordh, puncter och artickler, som forshreffitt staar.

Deszligeste sambtøckte de ochså, att dendt som schiuder papegoienn af, schall sclett ingen bekostning giørre widere derpå enten medt win eller madt i nogenn maade, uden aldeneste at lade pappegoistangenn needtage, och opsætte pappegoien igienn som skraaen widere forklarer i det artickell.


Først om laug och oldermand

Laugsbrødre udi Lurendrejrelauget her udi Brørup skulle tillskicke enn aff samme laugsbrødre som shall werre olldermanndt for lauget her sammestedtz, den som der thill er duelig och beguembdt, och haffuer forstandt adt forrestaa, och bestille dett, som deres laug er nytteligtt, och tillsammen med lauget at giøre eller staa bi foretaginder thill bedste for och thill stærkelse aff sammenholditt i Brørup och omegnen


Dernæest om laugsbrødre og laugsquinder

I lauget opptagis ennhvuer fijn och ehrlig och tuchtig suend eller quinde udi handwerck och handel eller køcken och videre.
Alle suende eller quinder skulle forplichtede were, at giifue deriss tide penge en gang huerrt aaer: nemligen kroner 25,00 for ægte folk och kroner 15,00 for solitaer.

Ingen broder hauffuer anpart i laugets pendinge eller i laugets profit, ei heller kan hannem giøres ansvarligen for laugets giæld eller anden schÿld.


3. Om bestimmelse och regenschaffb att giøere.
Laugets høieste bestimmelse ere samligen udi ..... måned.

Huer broder eller søster udi lauget hauffuer 1 stimme som ere personligen.

Til samling biudes med 8 dages thillsigilse.

Naar nogen nÿ oldermandt settis da schulle den gamle oldermanndts skaltt och rentemester giøere brødrene gaat tegenschaffb, och schulle andtworde den nÿ oldermanndt siine registere medt det som laugett er tillforne på alle brødernis vegne.
Brødrene keiszer een skat och rentemester, een skrieffursuend och two skaffere item keizer lauget 2 ehrlige suende eller quinder at samme skraa bliffue medt sÿne ordh, puncter och artickler, som forschreffit staar.

4. Huor lenge hannem schall være oldermannd!
Når den ene aar er omkombne, daa schall hannem forloszes en andenn wdi hannss stede wde slig maade schall det schickis alt fremb, och fremb.


5. Om hand icke will wære oldermandt.

Huo som heldst der keiszes thill oldermandt och icke will wære, och kan icke schelligen wudschÿlde sig, hand giffue første gang....... och være frij for samme betaling udi 2 aar, bliffuer handt sidenn kaldett och icke will anname samme befalning, da bøde handt ....... och være aldtide frij.

6. Att ingen bygning schall bÿgges wden meninge brødres sambtÿcke.

Naar laugidt er kommen nogett thilforne daa schall oldermandenn, ingen merckelig bÿgning bÿgge, med laugsens pendinge wden dett scheer medt meenige brødres beuilling och sambtÿcke.

7. Huem som giøer oldermanden wliudt.

Hvilken broder som giier oldermann wliundt eller fiffuer hannom onde ordt och bander hannom, saa der er vidne thill, och icke schicker sig eftter oldermanndts befalning medt dantz att føre eller anndett som lauget kand være thill ære, bøede.

8. Om oldermandtz frihedt.

Huer oldermandt schall ware frij wdi ald drick som ere........ for hanns smag, och der thill medt haffue frij giester huer afften.

9. Om wherøcted giest att biude.

Ingen broder schall maa biude nogenn giest wden som wberøchtedt och aerlig ehr være sig mandt eller quinde eller pige huo her emoedt giøer bøede ............ . Och samme stundt hannom tilsigis af oldermandene eller schaffere, daa schall handt selff samme sin giest følge wdt aff lauget wnder samme brøede

10. En broder maa eÿ biude anden broder till giest.

Schall ingen broder bede nogen till giest wdi lauget dendt som enten er eller haffuer werridt selffuer broder i lauget wden det schheer medt Raadtz och oldermandens, med menige laugsbrødres sambtycke, huo her emod giør bøde derfor ………………..

11. Huilken broder sige siger af laugett.

Huilken broder sig siger af laugett wdj wrede och hastighedt och begierer sidenn laugidt igienn, hand giffue dobbelt saa meget for sin indgang som schraaen formelder for første indgang.

12. Huem som setter begger fra sig og spilder.

Om nogen setter nogett begere medt wilje hos nogen och det bliffuer spildt, da bøede hand ………..

13. Huo som spier och giør wreent i lauget.

Huo som spier eller giøer nogett wreent i lauget eller i gaarden, han bøede ……… 
Men er dett enn giest, thaa bøede hand somm hannom indbøedt.

14. huilcken broder som till bliffuer sagt att schiencke.

Hilken broder som thill bliffuer sagt att schiencke och icke kommer betimelige give .......... Bliffuer hand slet borte och haffuer ingenn sitt stedet , bøde hannom ……. Will hand och leye om goedt chrall wdi sitt stedt, daa er det hannom fritt for och betale for hannom.

15. Om dobbel.

Schall och ingenn doble medt kortt heller medt therning høigre endt 4 och eÿ heller biude høyere endt 4. Eÿ heller langer doble end oldermanden thillsiger och poklapr. Menn om nogenn sig fordrister her emodt att giøre daa schall oldermand haffue frij loff saadanne pendinge thill sig annamme och offuer antuorde dennem til rentemesteren.

16. Om tienestepeger och tienestedrenge.

Ingen broder schall stede sin pige eller dreng lenger at være udi lauget endt handt haffuer røchted sit ærende, bliffuer hand lenger inde, daa bøde hans hoszbondt ……… udi bøssen.

17. Om kiff och trette.

Huilken broder som begÿnder kiff och trætte i lauget eller i gaarden och fiffuer nogen broder onde orddt eller bander hannom eller kaster hannom omkring, bøede ……. til kassen.

18. Huem som slaer hin anden med begger.

Huilckenn broder eller giest, som slaaer hinn anden med begger eller øll wdi sit ansicht eller andenstedts aff wredt huff bøede ….. til bøssen.

19. Om pust och kindhest.

Huilken broder som slaer hin anden pust eller kindhest, eller thager hannom ilde om næszenn, wdi huszidt eller i gården bøde ….. .

20. Att broder suarer for giesten huad hand brÿder.

Huer broder som haffuer nogen giest, som findis brødig wdi nogen disze forne artickler, daa broder at bøede for giestenn lige som hand selff gjortt thedt.

21. Huo lenger sidder end oppe er klappitt.

Hou lenger will sidde i lauget end op er klappett och efter adt schienkerne haffue deris schiencke kande dendt samme bøede …….. Men will schienckerne schiencke nogen med sig aff deris schiendke kande saa lenge hun varer, dett scheer wden brøede.
22. Huilken som slaer begger eller glass sønder.

Huilcken broder som slaer begger glass eller nogett andett drickekar sønder i lauget, giffue thou begger for ett kar igienn som hand sønderslogh.

23. Huemb som thaller uhørisk.

Huilckenn broder eller giest som thaller uhøvisk paa dannemandt, dannesuenne, dannquinder eller ehrlige piger, eller och lader sig wbequuemmeligenn see, enten for eller bag, bøede …… til bøssen.
Thend same straff schall och wære, om nogenn suinger nogen quinde eller pige wdi dantzen eller dantzer uhøvisk medt dennom.

24. Om at giøre wrag aff gudtz gauffuer.

Item dricker nogenn offuerflødig att hand udkaster ij laugshuss eller gaardt, och giør wrag aff gauffuer och laahnn hanndt høede i laugedt kr. …….. i bøssen.

25. Om de som ehr schüldig till laugitt och icke will betale.

Huilcken broder som noget er schüldig thill laugidt, och oldermanden legger hannom dett for at betalle, och hand icke will, da schall hand giffue 2 fold gielden som hand er schyldig til bøssen.

26. Om de som bliffuer foruist aff lauget.

Huilcken broder som for nogen haande sag bliffuer wist aff laugitt och sidenn aff hoffmoedt dierffeis, thill at faa der indh igienn denn samme schall rüllisaff laugidt paa enn tønde.

27. Om weddie i lauget.

Hund som weddis i lauget dett samme schall drickis i laugidt, alle brødre thill bedste.

28. Om att thage hunde med sigh.

Ingen broder thage hunde med sigh wdj lauget for wreenheds schÿldt, huem det giøer giffue …. i bøssen.

29. Om pappegoienn at schiude till.

Huilcken thidt brødrene bliffuer tilsagde aff oldermanden att schiude till pappegoienn da schulle de alle sammen lade dennem finde inden med deris rør, wellfordige, huilcken som icke kommer och hjemme sidder, icke heller forkÿnder oldermanden sit forfald haffue forbrudt och betale ….. til bøssen.

30. Om skienck til pappegoi konningenn.

Dendt som schiuder pappegoien af hanom schall schienckis en hæder wdt aff lauget. Och de som wingerne schuide aff, schall haffue for huer winge et smöcke saa gaat som kr. ……. .

31. Huad kongen schall oplegg ÿ Laugett.

Naar pappegøien er affschøidtm da schall alle brødrene følge pappegøi konningen til laugett igiienn, och der schall opleggis for brødrene …………….., som oldermandenn schall bestille før de gaa wd och beggere derhoes.


32. Om pappegøÿstangen neder att thage.

Huilckenn som pappagöyen affschiuder hand wære forplichtig att ladepappagöyen nedtagis paa sin egen bekostning. Och dessligeste wehre forplichtig att leffuere pappagøien i marckenn om aarett der eftter, och da lade reisze pappagøien på sinn egen bekostningh.


33. Schall konningenn wære fri for ølschudt.

Schall och samme pappegoi konning ware frij for ølschudt wdi alle adeldricke och dertill medt haffue thou frij giester med fordants och schall hand wære forplichtig at bære pappegoien retschaffen om sinn hals i alle dricke.

34. Om threi aar at schiude pappegoien.

Huilckenn som threÿ aar efter hin andenn schiuder pappegoienn aff, dendt schall hannom affløeszis eftter sit wærdt.

35. Sidst om at omkombne Lurendreijerlauget.

Schulle dette ske, at vort Herlige Enfoldige Lurendreierlaug schulle omkombne, da schall alle laugitts pendinge tillstedes velgiørende formaal efter gaat regenschaffb.

Thett bekiender vÿ eftterskreffne mendt och quinder att saa er ganget och faret som forskrefuit staar.

Huor huoss alle brødres och søstres naffne, baade adell och wadel som nu leffur.